fbpx
Back

Overview

Overview

คอร์สนี้อยู่ระหว่างการ update เนื้อหาใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวก และพบกันเร็ว ๆ นี้แน่นอนค่ะ

Course Features

  • Lectures 0
  • Quizzes 0
  • Duration 365 days
  • Skill level All levels
  • Language English
  • Students 0
  • Certificate No
  • Assessments Yes

Curriculum

Curriculum

Instructor

Instructor

"อาจารย์ฐิติรัตน์ พ่วงโพธิ์ทอง" เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเห็ดนานาชนิด โดยมีประสบการณ์การเพาะ

เห็ดมากกว่า 30 ปี เริ่มตั้งแต่การเพาะเห็ดฟาง ซึ่งในขณะนั้นถือว่าเป็นผู้ผลิตเชื้อเห็ดฟางรายใหญ่ของ

ประเทศ หลังจากนั้นได้หันมาเพาะเห็ดเศรษฐกิจแบบครบวงจร โดยจำหน่ายทั้งก้อนเชื้อเห็ด ดอกเห็ดสด

และสินค้าแปรรูปจากเห็ดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในปี 2560 "อาจารย์ฐิติรัตน์" ได้รับเกียรติจากสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทยให้เป็นหนึ่งใน

คณะกรรมการร่างแนวปฏิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด Code of Practice for Mushroom Culture

นอกจากนี้ "อาจารย์ฐิติรัตน์" ยังได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับกรมวิชาการเกษตรในการพัฒนาสายพันธุ์เห็ด

ชนิดต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแม่เชื้อที่มีคุณภาพให้กับฟาร์มเห็ดทั่วประเทศ

"อาจารย์ฐิติรัตน์" มีความมุ่งหวังและแรงบันดาลใจที่จะนำความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอดให้กับคนรุ่น

ใหม่ ๆ เพื่อนำไปต่อยอดสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงสืบต่อไป

"ดร. คณวัฒน์" จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก "มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ" หรือ "ABAC" "ดร. คณวัฒน์" เคยทำงานเป็นที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการของรองนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่ง และยังได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษสอนหนังสือระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรามคำแหง หลายปีก่อน "ดร. คณวัฒน์"หันมาสนใจงานด้านการเกษตรและธรรมชาติ เขาได้ก่อตั้ง "ไอฟาร์ม" เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรและสุขภาพสำหรับคนรุ่นใหม่ รวมทั้งเป็นผู้ผลิต / จัดจำหน่าย และผู้ส่งออกสินค้าที่เกี่ยวกับการเกษตรและสุขภาพอีกด้วย "ดร. คณวัฒน์" เชื่อว่างานเกษตรเป็นอาชีพที่สร้างทั้งรายได้ และความสุขไปพร้อมกันได้หากมีความคิดที่ถูกต้อง และหากสามารถผสานความรู้ในการเพาะปลูกให้เป็นหนึ่งเดียวกับความรู้ด้านการตลาดและเทคโนโลยี่ได้
1,500 ฿ 1,090 ฿